Privacy Notice

Ons privacy beleid

Dit privacy beleid is een leidraad voor ons gebruik van de persoonlijke informatie die we over u hebben.

Wie zijn we en wat doen we?

We zijn Hoist Finance AB (publ) en hebben een schuld gekocht waarvan u schuldenaar bent. Daardoor zijn we de nieuwe eigenaar van deze schuld.

We maken deel uit van de ondernemingengroep  Hoist Finance AB (publ) (zie www.hoistfinance.com).

Welke informatie houden we, waarom gebruiken we deze en hoe lang bewaren we deze?

We gebruiken uw gegevens alleen voor invordering en bijbehorende activiteiten. We hebben in sommige gevallen onze activiteiten uitbesteed aan derde partijen die namens ons de schuld innen.

Om bovenstaande doeleinden na te streven en om op gepaste en eerlijke wijze te handelen, verwerken wij de volgende soorten informatie, altijd onder strikte controles, zoals versleuteling, interne toegangsrechten en audits om uw informatie veilig te houden.

Type informatie Reden voor verwerking Juridische basis Hoe lang houden we deze informatie
Contact- en accountinformatie, zoals uw naam, adres en gegevens van eerdere communicatie met ons, bijvoorbeeld e-mails en brieven. Om contact met u op te nemen, houden we een register bij van communicatie of correspondentie zodat we een  algemeen, volledig en actueel beeld van uw omstandigheden en uw omgang met ons hebben. Dit is nodig om uw zaak eerlijk en in uw belang te behandelen. De wettelijke basis voor het verwerken van deze informatie is de oorspronkelijke kredietovereenkomst, op grond waarvan de vordering is ontstaan.Zodra uw vordering is ingewilligd, houden we uw gegevens bij om te voldoen aan relevante voorschriften zoals de Anti Witwas Wetgeving, de regels voor geschillenbeslechting, enz.. 7 jaar na het afsluiten van het dossier, waarna het wordt verwijderd.
Betalingsinformatie, zoals uw bankrekeningnummer, om uw uw betalingen te verwerken. Om betalingen en betalingsverzoeken te kunnen verwerken.

7 jaar na het afsluiten van het dossier, waarna het wordt verwijderd.

Procesinformatie, zoals gerechtelijke informatie en de specifieke uitkomsten en kosten Als onderdeel van onze invorderingsproces kunnen we besluiten om gerechtelijke stappen tegen u te ondernemen. U wordt op de hoogte gebracht voordat enige actie wordt ondernomen, maar in het geval dat nodig is, houden wij actuele en relevante informatie bij over alle acties en resultaten om zo eerlijk mogelijk te kunnen handelen.

7 jaar na het sluiten van het dossier,  waarna het wordt verwijderd.

Gevoelige informatie, zoals gegevens over uw persoonlijke financiële situatie. Gegevens met betrekking tot uw gezondheid of enige andere gevoelige factor die van invloed kan zijn op uw omgang met ons, wordt enkel bijgehouden met uw uitdrukkelijke toestemming. We zijn verplicht de financiële omstandigheden van onze klanten te begrijpen, zodat we de meest geschikte en eerlijke resultaten kunnen bieden, vooral in gevallen van kwetsbaarheid. Daarom kan het verwerken van gevoelige informatie bij het incasseren van de schuld cruciaal zijn om ervoor te zorgen dat klanten eerlijk en op gepaste wijze worden behandeld. De wettelijke basis voor het verwerken van deze informatie is de oorspronkelijke kredietovereenkomst, op grond waarvan de vordering is ontstaan.Wanneer u uw uitdrukkelijke toestemming heb gegeven inzake bepaalde informatie,  hebt u het recht om de  toestemming op elk gewenst moment in te trekken. 7 jaar nadat het dossier is gesloten, waarna het wordt verwijderd, tenzij bepaalde gevoelige informatie op vraag  wordt verwijderd.

Waar halen we de informatie vandaan?

We ontvangen in eerste instantie de informatie van de vorige eigenaar van de vordering als onderdeel van de verkoop en overdracht aan ons.

We ontvangen echter ook informatie rechtstreeks van u, bijvoorbeeld wanneer u met een van onze medewerkers praat, een brief stuurt, e-mailt of smst met daarin  uw nieuw adres, betalingsgegevens of andere informatie. Ten slotte kunnen we ook informatie van derden verkrijgen om de nauwkeurigheid van de informatie die we hebben te vergroten en/of om een beter inzicht te krijgen in uw omstandigheden. Deze derde partijen zijn kredietregistratiebureaus, overheidsadministraties en andere organisaties die services verlenen om de kwaliteit van de gegevens die we over u hebben te verbeteren.

Bekendmaking van uw informatie.

We geven uw informatie niet vrij, behalve in de volgende beperkte omstandigheden.

We kunnen uw persoonsgegevens delen binnen de Hoist Finance-groep van bedrijven waartoe wij behoren. Onze IT-infrastructuur wordt bijvoorbeeld beheerd op groepsniveau. Dit helpt onze systemen operationeel en veilig te houden, zodat we u de beste services kunnen bieden. Voor elk verdeling gelden beveiligings- en privacy vereisten.

We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met zorgvuldig doorgelichte organisaties, die voldoen aan onze strikte beveiligings- en privacy vereisten en onze richtlijnen moeten volgen voor de volgende doeleinden:

  • Om ons te helpen bij het beheren van uw account en/of het handhaven van de nauwkeurigheid van de informatie die wij over u bijhouden.
  • Om gespecialiseerde diensten aan te bieden. Een voorbeeld is de drukker die onze fysieke brieven naar u stuurt, of waar wij een derde partij gebruiken om namens ons een schuld te incasseren of te beheren.

Ten slotte kunnen we uw persoonlijke gegevens ook aan derden bekendmaken:

  • In het geval we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens kunnen bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa.
  • Als we verplicht zijn om uw persoonsgegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan enige wettelijke verplichting of om onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen of toe te passen of om onze rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ten behoeve van fraudebescherming, of met autoriteiten ten behoeve van belastingaangifte of anti-witwassen.

 

Uw informatie wordt over het algemeen bewaard binnen de EU/EER of in landen die volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau hebben. Uw gegevens kunnen de EU / EER verlaten naar landen die geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie hebben ontvangen. Dit is met name het geval wanneer we 24/7 technische ondersteuning nodig hebben om onze IT-infrastructuur te onderhouden. Onze IT-outsourcingpartner voor deze doeleinden zal sommige van uw gegevens verwerken in India, waar hun hoofdkantoor ligt.

In alle gevallen hebben we echter technische, organisatorische en contractuele beveiligingen om de informatie veilig te houden en een adequaat beschermingsniveau te waarborgen. Contractueel zullen overdrachten buiten de EU/EER naar landen zonder een toereikendheidsbesluit door de Europese Commissie gebaseerd zijn op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. Een kopie hiervan kan worden verkregen door contact met ons op te nemen. Overdrachten naar de VS zijn gebaseerd op modelcontracten (ook wel standard contractual clauses, SCC genoemd).

Uw wettelijke gegevensbeschermingsrechten

Recht op toegang: U hebt het recht om een kopie op te vragen van de informatie die wij over u bewaren. Als u een kopie wilt van sommige of al uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. We zullen binnen een maand reageren op uw verzoek.

Recht op verbetering: We willen ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens correct en actueel zijn. U kunt ons vragen om informatie te corrigeren of te verwijderen waarvan u denkt dat ze onjuist is. Wij kunnen u vragen om een redelijk bewijs te geven om uw verzoek te verifiëren.

Recht op beperking van de verwerking: Als u denkt dat de persoonsgegevens die wij houden onjuist, onrechtmatig zijn of dat wij geen rechtmatig belang hebben om deze te verwerken, mag u ons verzoeken dat wij de verwerking beperken tot dit wordt rechtgezet..

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking: Wanneer uw specifieke situatie verlangt dat wij uw gegevens niet langer verwerken voor de uitvoering van een taak te verkrijgen die is uitgevoerd in het algemeen belang of op basis van ons rechtmatig belang, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Recht op gegevensoverdracht: Dit recht stelt u in staat om de gegevens die u ons hebt verstrekt voor uw eigen doel, in een gestructureerd, veelgebruikt format, te verkrijgen en te hergebruiken en het rechtstreeks doen versturen naar verschillende diensten. Dit geldt alleen voor gegevens die wij gebruiken op basis van uw toestemming of op een contractuele basis.

Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: U hebt het recht op waarborgen tegen het risico van potentieel schadelijke beslissingen die worden genomen zonder menselijke tussenkomst. Dit recht is van toepassing wanneer een beslissing uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking en een rechtsgevolg of een soortgelijk significant effect oplevert. Als dit het geval is, moeten wij ervoor zorgen dat u in staat bent om menselijke interventie te krijgen, uw standpunt kenbaar te maken en u de kans te geven om het te betwisten. We zullen ook de logica achter de beslissing uitleggen.

Profilering wordt gedefinieerd als elke vorm van geautomatiseerde verwerking bedoeld om bepaalde persoonlijke aspecten van een individu te evalueren of aspecten van hun persoonlijke omstandigheden gedrag of capaciteiten te voorspellen. De verwerking moet eerlijk en transparant zijn, gebruik maken van geschikte wiskundige of statistische procedures, passende controles gebruiken om onnauwkeurigheden te minimaliseren en persoonsgegevens te beveiligen.

Wij gebruiken geen dergelijke geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Het recht op verwijdering (“het recht om vergeten te worden”): U mag ons vragen om de informatie die wij over u hebben te verwijderen waar het niet langer nodig is voor het doel waarvoor het is verzameld, waarvoor u de toestemming intrekt die u gegeven heeft voor de verwerking ervan, waar u bezwaar heeft tegen onze verwerking ervan (zie hierboven), of waar onze verwerking onwettig is. Houd er echter rekening mee dat we ook onderworpen zijn aan bepaalde wettelijke verplichtingen die ons verhinderen onmiddellijk al uw gegevens te verwijderen. Alle gegevens waarvan het verboden is deze te verwijderen zullen worden behouden en, wanneer we niet langer verplicht zijn om ze te houden, gewist worden.

Het recht om een klacht in te dienen: U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder voor gegevensbescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens, https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Wijzigingen in dit privacy beleid

We herzien dit privacy beleid regelmatig. We zullen u twee weken op voorhand op de hoogte houden van elke substantiële wijziging en elke wijziging die u aanbelangt. Kleine wijzigingen aan dit beleid zullen geïmplementeerd worden zonder u rechtstreeks op de hoogte te houden.

Dit privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op: 23 maart 2021.

Hoe ons contacteren?

Neem contact met ons op als u vragen heeft over ons privacy beleid of onze informatie over u of de basis waarop wij dergelijke informatie verwerken:

Hoist Finance AB (publ), Nederlands bijkantoor
Amstelveenseweg 760, 1081 JK Amsterdam, Nederland
privacyNL@hoistfinance.com

 

Oeps.. deze browser wordt niet ondersteund